Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie

Statut

 

Statut

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Bodzanowie

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie, zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, Poz. 1591 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642),

c) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406),

d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

e) niniejszego statutu.

2. Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.

4. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury w Gminie Słupno pod nr 1.

 

§ 2

1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Bodzanów ul. Miodowa 17.

2. Biblioteka obejmuje swoją działalnością teren gminy Bodzanów.

3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

4. Organem założycielskim jest Gmina Bodzanów, która dla Biblioteki jest Organizatorem.

5. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego i Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Rozdział II

Cel, przedmiot i zakres działania

§ 3

Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa

do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

§ 4

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej.

3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.

4. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.

5. Prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu ogólnoświatowego dorobku kulturalnego.

6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy i powiatu.

7. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelników wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 

§ 5

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię w budynku przy ul. Miodowej 17 w Bodzanowie.

§ 6

Biblioteka może prowadzić oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§ 7

1. Biblioteką kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Organizator przed powołaniem Dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno - finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

4. Wynagrodzenie i inne warunki płacy i pracy Dyrektora ustala Wójt Gminy .

5. Przełożonym służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy .

6. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor w ramach środków przewidzianych w planie przychodów i kosztów Biblioteki na wynagrodzenia.

7. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

8. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.

9. Dyrektor i pracownicy winni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

10. Statut Biblioteki uchwala Rada Gminy .

11. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy .

12. Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki regulują przepisy obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz w regulaminie wynagradzania zaopiniowanym przez Wójta.

 

 

§ 8

1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Bodzanów.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 9

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych właściwych przepisach.

2. Obsługę finansowo- księgową prowadzi księgowy, który działa w ramach kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki i udzielonych mu przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

 

§ 10

1. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z:

1) Dotacji z budżetu gminy ustalonej corocznie przez Radę Gminy Bodzanów;

2) Dochodów własnych.

2. Dochodami Biblioteki mogą być:

1) wpłaty z zakładów pracy, instytucji, organizacji;

2) darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz dotacje podmiotowe i celowe;

3) wpływy z opłat za niektóre usługi biblioteczne określone w odrębnych przepisach;

4) z innych wpływów.

3. Środki pieniężne lokowane są na własnym rachunku bankowym.

4. Dyrektor Biblioteki odpowiedzialny jest za gospodarkę finansową zgodnie z jej rocznym planem finansowym.

 

§ 11

1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami, obejmują m.in.:

1) usługi reprograficzne (kserograficzne, poligraficzne i inne),

2) organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych innych niż własne dla statutowych zadań Biblioteki,

3) realizację imprez zleconych.

2. Środki pieniężne wypracowane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej Biblioteki.

3. Działalność gospodarcza nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 12

1. Dyrektor Biblioteki w terminie określonym w uchwale Rady Gminy o procedurze uchwalenia budżetu przekłada Wójtowi Gminy projekt planu finansowego Biblioteki na rok następny.

2. Dyrektor Biblioteki składa Wójtowi i Radzie Gminy roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej za rok ubiegły w określonym terminie.

 

 

§ 13

1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

2. Biblioteka używa pieczęci okrągłej z pełną nazwą Biblioteki w otoku do ewidencji książek.

3. Biblioteka może używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła w koronie, a w otoku napis z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu.

 

§14

Połączenia, podziału lub likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej może dokonać organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 15

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny

Najbliższe spotkania autorskie

Spotkanie z autorką Magdaleną Witkiewicz

14 września (sobota) Miszewo Murowane

godz.17:00

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, tekst