Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie

O instytucji

UCHWAŁA NR 117/IX/2019 RADY GMINY BODZANÓW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1983, z późn. zm.), art. 10 oraz art. 13 ust. 1, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnych opinii Krajowej Rady Bibliotecznej oraz Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, a także zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchwala się co następuje: § 1. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dokonuje się połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie i Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie. 2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1, tworzy się gminną jednostkę organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie, z Filią w Miszewie Murowanym i świetlicą wiejską w Gąsewie o nazwie Wiejskie Centrum Kultury i Tradycji w Gąsewie. 3. Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury. Z dniem wpisu Biblioteki Centrum Kultury w Bodzanowie, z rejestru instytucji kultury wykreśleniu ulegną instytucje, o których mowa w ust. 1 § 2. Akt o połączeniu samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Nadaje się Bibliotece Centrum Kultury w Bodzanowie Statut, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów Paweł Różański DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 lipca 2019 r. Poz. 8930 Załącznik nr 1 do uchwały nr 117/IX/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 czerwca 2019 r. AKT O POŁĄCZENIU SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 19 ust. 2 i ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1983, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1.1. Z dniem 1 września 2019 r. dokonuje się połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie z Filią w Miszewie Murowanym oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie. 2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1, tworzy się gminną jednostkę organizacyjną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie, z Filią w Miszewie Murowanym. § 2.1. Terenem działania Biblioteki Centrum Kultury w Bodzanowie jest teren Gminy Bodzanów. 2. Siedziba Biblioteki Centrum Kultury w Bodzanowie mieści się w Chodkowie-Działki, siedziba Filii mieści się w Miszewie Murowanym, a siedziba świetlicy wiejskiej w Gąsewie o nazwie Wiejskie Centrum Kultury i Tradycji w Gąsewie, mieści się w Gąsewie. § 3.1. Przedmiotem działania Biblioteki Centrum Kultury w Bodzanowie jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych głównie poprzez zapewnianie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji oraz organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Bodzanów poprzez uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 2. Szczegółowy zakres działalności Biblioteki Centrum Kultury w Bodzanowie określa jej statut. § 4.1. Z dniem wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury, Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie przejmuje całe mienie połączonych instytucji kultury oraz przejmuje wszelkie wierzytelności i zobowiązania tych instytucji. 2. Pracownicy połączonych instytucji kultury, z dniem wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury, stają się pracownikami Biblioteki Centrum Kultury w Bodzanowie, która przejmuje wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy. Dziennik Urzedowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 8930 Załącznik nr 2 do uchwały nr 117/IX/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 czerwca 2019 r. STATUT BIBLIOTEKI CENTRUM KULTURY W BODZANOWIE Rozdział I. Postanowienia ogólne § 1. Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie zwane dalej "Biblioteką Centrum Kultury” jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; 3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach; 4) ustawy z dnia 26 lipca 1998 r. o finansach publicznych; 5) niniejszego Statutu. § 2. 1. Organizatorem Biblioteki Centrum Kultury jest Gmina Bodzanów. 2. Biblioteka Centrum Kultury podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora. § 3. 1. Siedziba Biblioteki Centrum Kultury mieści się w Chodkowie-Działki ul. Miodowa 17 09-470 Bodzanów. 2. Biblioteka Centrum Kultury obejmuje swoją działalnością teren gminy Bodzanów. 3. Biblioteka Centrum Kultury może prowadzić swoją działalność we współpracy z innymi podmiotami. 4. Biblioteka Centrum Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 5. Biblioteka Centrum Kultury może używać skrótu „BCK” oraz posiadać znak graficzny (logo). Rozdział II. Cele i zadania § 4. 1. Celem Biblioteki Centrum Kultury w zakresie działalności bibliotecznej jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych oraz rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz upowszechnianie wiedzy i nauki. 2. Celem Biblioteki Centrum Kultury w zakresie działalności kulturalnej jest tworzenie warunków do zaspakajania i rozwijania potrzeb mieszkańców w zakresie kultury i rozrywki, a także upowszechnianie i popularyzowanie kultury poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności. § 5. Biblioteka Centrum Kultury realizuje swoje cele poprzez: 1) prowadzenie bibliotek; 2) upowszechnianie kultury poprzez realizację różnych form działalności kulturalnej; 3) gromadzenie, udostępnianie i dokumentowanie życia społecznego; 4) współpracę z innymi instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów, organizacjami pozarządowymi. § 6. Do podstawowych zadań Biblioteki Centrum Kultury z zakresu działalności bibliotecznej należy: 1) gromadzenie, udostępnianie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych; 2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych; 3) popularyzacja książki i czytelnictwa; 4) współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, placówkami oświatowymi, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej, 6) podejmowanie działań i koordynacja prac służących unowocześnianiu Biblioteki Centrum Kultury. § 7. Do podstawowych zadań Biblioteki Centrum Kultury w zakresie upowszechniania kultury należą: 1) rozpoznawanie oraz wspieranie i realizowanie działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną; Dziennik Urzedowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 8930 2) integrowanie społeczności lokalnej wokół tradycji, dziedzictwa regionalnego i narodowego oraz jego popularyzacja; 3) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; 4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych, kół, klubów zainteresowań; 5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; 6) promocja gminy. Rozdział III. Organizacja i zarządzanie § 8. W strukturę Biblioteki Centrum Kultury wchodzą: Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie, Chodkowo-Działki ul. Miodowa 17, Filia w Miszewie Murowanym ul. Południowa 2, świetlica wiejska pod nazwą Wiejskie Centrum Kultury i Tradycji w Gąsewie, Gąsewo 22. § 9. 1. Działalnością Biblioteki Centrum Kultury kieruje Dyrektor. 2. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą instytucji. 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Bodzanów na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 4. W przypadku nieobecności Dyrektora Biblioteką Centrum Kultury kieruje wyznaczony przez Dyrektora pracownik. § 10. Dyrektor wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Biblioteki Centrum Kultury. § 11. 1. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Wójt Gminy Bodzanów. 2. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki Centrum Kultury. § 12. Szczegółową organizację Biblioteki Centrum Kultury określa regulamin organizacyjny. Rozdział IV. Gospodarka finansowa § 13. 1. Biblioteka Centrum Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących. 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Centrum Kultury jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z uwzględnieniem wysokości dotacji ustalonej przez Organizatora oraz planowanych przychodów, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 3. Źródłami finansowania działalności i funkcjonowania Biblioteki Centrum Kultury są: 1) dotacje od Organizatora; 2) darowizny od osób fizycznych i prawnych; 3) środki z europejskich i krajowych funduszy. 4. Organizator przekazuje Bibliotece Centrum Kultury środki finansowe w formie dotacji: 1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, a w szczególności: na zakup nowości wydawniczych - mający kluczowe znaczenie dla atrakcyjności działalności bibliotecznej i poziomu kulturalnego mieszkańców, na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i remontów obiektów; 2) celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; 3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów. § 14. 1. Biblioteka Centrum Kultury może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. 2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Biblioteki Centrum Kultury. Dziennik Urzedowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 8930 Rozdział V. Nadzór § 15. Nadzór nad działalnością Biblioteki Centrum Kultury sprawuje Wójt Gminy Bodzanów. § 16. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteczną Biblioteki Centrum Kultury sprawuje Książnica Płocka. Rozdział VI. Postanowienia końcowe § 17. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny

Najbliższe spotkania autorskie

Spotkanie z autorką Magdaleną Witkiewicz

14 września (sobota) Miszewo Murowane

godz.17:00

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, tekst