Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie

Dokumenty

REGULAMIN

Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie

wraz z Filią Biblioteki  i Czytelnią w Miszewie Murowanym

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki ma charakter powszechny.

 2. Z wypożyczalni może korzystać każda osoba po zapisaniu się do biblioteki, zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

 3. Osoby dorosłe przy zapisie obowiązane są:

- okazać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub karta stałego pobytu, dla obcokrajowców – paszport),

- zapoznać się z Regulaminem,

- wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.

 1. Za Czytelnika małoletniego do 15 roku życia zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, zgodnie z art. 15, art. 20 Kodeksu cywilnego.

 2. Młodzież od 16 do 18 roku życia zapisywana jest na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem.

 3. Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, dowodu tożsamości okazanego przy zapisie lub szkoły.

 

§2

Wypożyczenia

 1. Czytelnik może wypożyczyć z jednej placówki 5 książek jednorazowo, ale nie dłużej niż na okres jednego miesiąca.

 2. Łączna liczba wypożyczonych  pozycji wydawniczych w Gminnej Bibliotece Publiczne w Bodzanowie wraz z Filiami bibliotecznymi przez jednego czytelnika nie może przekraczać 10.

 

 • Wypożyczenie jest zapisywane w systemie obowiązującym w danej Bibliotece.

 

 1. Czytelnik może trzykrotnie przedłużyć termin zwrotu książki, jeśli wypożyczenie nie jest przeterminowane i książka nie została zamówiona przez innego Czytelnika.

 2. W przypadku książek szczególnie poszukiwanych kierownik wypożyczalni lub osoba przez niego upoważniona może skrócić okres ich wypożyczenia.

 

§3

Odpowiedzialność za przetrzymywanie książek

 

 1. Czytelnik, który nie zwraca w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, otrzymuje pisemne upomnienia z: wykazem przetrzymanych książek, wysokością kary wyliczonej na dzień sporządzenia monitu oraz kosztami korespondencji. Należności pieniężne naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem opłat regulaminowych stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

 2. W przypadku czytelnika małoletniego do 15 roku życia upomnienia wysyłane są do rodzica lub opiekuna, który podpisał oświadczenie na karcie zapisu.

 3. Pisemne upomnienia traktuje się wyłącznie jako informację dla czytelnika
  o naruszeniu Regulaminu. Obowiązki czytelnika nie zależą od otrzymania przez niego upomnienia.

 4. Biblioteka jest uprawniona do potrącania należnej kary za przetrzymanie kaucjonowanej książki z kwoty kaucji wpłaconej przez Czytelnika.

 5. Niedochowanie terminu zwrotu wypożyczonej książki oraz nieuiszczenie należnych opłat może skutkować skierowaniem sprawy do postępowania windykacyjnego, sądowego oraz egzekucyjnego, a także umieszczeniem odpowiednich danych w rejestrze dłużników.

 

§4

Odpowiedzialność za zagubienie lub zniszczenie książki

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.

 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczną pozycję lub zapłacić równowartość jej aktualnej ceny rynkowej.

 3. Czytelnik może, za zgodą dyrektora Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki, inną książkę nie mniejszej wartości i przydatną bibliotece pod względem treści.

 

§5

Porady i informacje

 1. Bibliotekarz dyżurny na życzenie Czytelnika pomaga w korzystaniu ze zbiorów bibliotecznych, katalogów, bibliotecznych baz danych i Internetu.

 2. Zasady korzystania z Internetu określa odrębny Regulamin.

 

§6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie

 2. Dane osobowe gromadzone przez bibliotekę są przetwarzane do celów statutowych, określonych w ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 3. Dane wykorzystane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dot. korzystania z biblioteki. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi Czytelnika.

 4. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

§7

Zmiany Regulaminu

 

 1. Zmiany w niniejszym Regulaminie nie wymagają dla swej skuteczności doręczenia Czytelnikowi.

 2. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Skargi i wnioski dotyczące działalności Wypożyczalni Czytelnicy mogą składać
  w formie pisemnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzanowie ustnie u
  kierownika.

 2. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia książek osobie pozostającej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 3. Czytelnik niestosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo,
  a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania
  z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Biblioteki.

   

 4. W sprawach spornych Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej Bodzanowie

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.05.2018 r.

Zarządzenie nr 3/2018 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie z dnia 25.05.2018 na podstawie art. 14 pkt. 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami).

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 19.06.2018, 15:40

Załącznik

Utworzono dnia 19.06.2018, 15:40

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny

Najbliższe spotkania autorskie

Spotkanie z autorką Magdaleną Witkiewicz

14 września (sobota) Miszewo Murowane

godz.17:00

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, tekst